Anunt: Asociații Proprietari L196/2018

Social

Citre, Asociafiile de Proprietari din Municipiul Slobozia

In atenfia doamnei /domnului administrator,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 196/2018-privind infiintarea, organizare Si functionarea asociatiilor de proprietari Si administrarea condominiilor, reglementiri care impun atestarea persoanelor pentru functia de admiinistrator de condominii, va facem cunoscut urmatoarele:

Primaria Slobozia in baza unei hotarari a Consiliului Local va atesta persoanele fizice in vederea dobAndirii calititii de administrator de condominii, dar nu inainte ca aceste persoane sa fi obtinut certificatul de calificare profesionali pentru ocupatia de administrator de condominii conform COR-515303 emis de organizatii/institutii acreditate in acest sens de Autoritatea Nationala pentru Calificari(A.N.C).

Certificatele de calificare profesionald vor sta la baza emiterii atestatului de administrator de condominii, in condiliile Legii nr.19612018 Atestat – actul care dovedeste calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care delin certiJicate de caliJicare profesionald, sunt atestate de cdtre primar, Ia propunerea compartimentelor specializate tn sprijinirea, tndrumarea ;i controlul asocialiilor de proprietari din cadrul autoritdlii administraliei publice locale, tn baza unei hotdrdri a consiliului local. Certilicat de calilicare profesional[, – actul care dovedeSte calificarea profesionald a persoanelor fizice pentru a tndeplini ocupalia de administrator de condominii, tn conformitate cu legislalia privind invatamantul superior sau privind formarea profesionala a adultilor.

Persoanele fizice atestate pentru functia de administrator in conformitate cu vechile prevederi legale (Legeanr.23012007), pot indeplini funcfia de administrator numai dac6, pflgL [g data dc I ianuaric 2021 oblin ccrtificatc de calificare profesional[ care dovedesc calificarea profesionald pentru a indeplini ocupaJia de administrator, in conformitate cu prezenta lege. Pot fi atestate ca administrator de condorninii numai persoanele frzice care au capacitatea deplinl de exerciliu, nu au suferit o condamnare printr-o hotdrAre judecdtoreascd rdmasd definitivi pentru sivdrqirea unei infracfiuni qi prezinld garanlii morale pentru indeplinirea obligafiilor ce le revin, stabilite de lege. Menfinerea in funcfie a unui administrator neatestat sau angajarea de c[tre cornitetul executiv (preqedinte) al asociatiei de proprietari a unui administrator neatestat atrage dupd sine aplicarea sanctiunii contraventionale prevdzute de articolul 102,alin 1, lit. q din Legea nr.19612018.

Asadar, va recomandam sa optati pentru o institutie/ organizatie acreditata de Autoritatea Nationala pentru Calificari (A.N.C). in vederea participarii la cursurile de formare fi obtinere a certificatului de calificare profesionala-administrator de c ondominii.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.